O programu

 

Cílem programu Lean a Green je komunikovat problematiku
snižování CO2 a skleníkových plynů.

Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení nejlepší praxe, výměnu zkušeností, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkcí je komunikace - umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny.

Průměrné využití kapacity kamiónové přepravy v Evropě je cca 56%, přičemž v průměru 20% můžeme označit za „prázdné kilometry“. Současně celý sektor čelí problémům spojeným s nedostatkem řidičů, nedostatečnou průchodností hlavních přepravních cest a s tím spojenými dopravními zácpami, čekacími dobami, zdrženími, nehodovostí, tedy situacemi, které všichni dobře známe. Současně je potřebné zdůraznit, že znečištěné ovzduší má za následek mimo jiné předčasná úmrtí 430.000 Evropanů ročně.
Nákladní doprava se podílí zhruba 30% a její podíl na znečištění dále roste. Snižování dopadů na životní prostředí je jedním z klíčových závazků odpovědného podnikání.

Program Lean & Green byl spuštěn v Nizozemí v roce 2008 s podporou vlády v podobě dobrovolného závazku firem snížit emise skleníkových plynů/CO2 v oblasti logistiky. Jde o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že pomáhá společnostem snížit emise skleníkových plynů při současném zvýšení ziskovosti. Lean & Green je koncipován jako závazek společností snížit minimálně o 20% emise CO2 po dobu následujících 5 let. Společnosti, které prokáží, že aktivně pracují na zlepšení jejich udržitelnosti získávají ocenění (počínaje „Lean & Green Award” až po „Lean & Green Star”. Akční plány společností a průběžné výsledky jeho plnění prochází nezávislým auditem. Zapojené společnosti jsou povinny podávat zprávy o jejich snížení emisí dvakrát ročně.

Program Lean & Green je praktickým průvodcem jak propojovat ekonomickou efektivitu logistických procesů s omezováním dopadů na životní prostředí. V současnosti je v tomto programu zapojeno přes 500 společností v národních programech, které byly spuštěny kromě Nizozemí dále v Belgii, Luxembursku, Německu, Španělsku, Švýcarsku, Portugalsku, Itálii, Irsku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Švédsku. Připravuje se spuštění i mimo Evropu a to v Kanadě a USA. Více informací o mezinárodní části programu naleznete na lean-green.eu.

Nahoru